EU INDUSTRY WEEK 2021 – Cooperating with Europe for Green Manufacturing Technologies

Vietnam and its ASEAN neighbours have emerged as important manufacturing hubs in the international economy and. The growing demand for environmentally sound, resource- and energy-efficient products and manufacturing creates a hunger for new “Green” manufacturing technologies. With its rich technology and research landscape, innovative enterprises, and dedicated Green Growth strategies, Europe is a unique source of such Green technologies. Thus, EU-ASEAN technology cooperation and B2B partnerships can create huge mutual benefit.

This two-day meeting will bring together businesses, innovators, policy makers and other stakeholders to discuss the state-of-the-art in Green manufacturing and opportunities for EU-ASEAN cooperation and technology transfer.

If you want to upgrade your manufacturing technology base or if you work on innovative technologies – meet future partners at our event!

Register now

The event is organized by the Binh Duong Province (BECAMEX) in partnership with the European Commission and supported by the E-READI dialogue.

#EUIndustryWeek

 

Việt Nam và các nước láng giềng ASEAN đã nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc tế và. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và sản xuất có hiệu quả về mặt môi trường, tài nguyên và năng lượng tạo ra sự khao khát đối với các công nghệ sản xuất “Xanh” mới. Với bối cảnh nghiên cứu và công nghệ phong phú, các doanh nghiệp sáng tạo và chiến lược Tăng trưởng Xanh tận tâm, Châu Âu là nguồn cung cấp các công nghệ Xanh độc đáo như vậy. Do đó, hợp tác công nghệ EU-ASEAN và quan hệ đối tác B2B có thể tạo ra lợi ích chung rất lớn.

Cuộc họp kéo dài hai ngày này sẽ quy tụ các doanh nghiệp, các nhà đổi mới, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác để thảo luận về tính tiên tiến trong sản xuất Xanh và các cơ hội hợp tác EU-ASEAN và chuyển giao công nghệ.

Nếu bạn muốn nâng cấp cơ sở công nghệ sản xuất của mình hoặc nếu bạn làm việc trên các công nghệ tiên tiến – hãy gặp gỡ các đối tác trong tương lai tại sự kiện của chúng tôi!

Đăng ký ngay

Sự kiện này do tỉnh Bình Dương (BECAMEX) phối hợp với Ủy ban Châu Âu tổ chức và được hỗ trợ bởi đối thoại E-READI.

#EUIndustryWeek